Balodaya Batika (बालोदय वाटिका त्रैमासिक पत्रिका)

बालोदय वाटिका त्रैमासिक पुस्तिका (विद्यालयका शैक्षिक तथा सहक्रियाकलाप सम्बन्धी गतिविधीहरू एवम् विद्यार्थीका लेखरचनाहरूको त्रैमासिक संगालो )

Balodaya Batika (2080 Magh – Chaitra)

बालोदय वाटिका
वर्षः १, अंकः ४ (२०८० माघ – चैत्र)

Balodaya Batika (2080 Kartik – Poush)

बालोदय वाटिका
वर्षः १, अंकः ३ (२०८० कार्तिक – पौष)

Balodaya Batika (2080 Shrawan – Asoj)

बालोदय वाटिका
वर्षः १, अंकः २ (२०८० श्रावण – असोज)

Balodaya Batika (2080 Baishakh – Asar)

बालोदय वाटिका
वर्षः १, अंकः १ (२०८० वैशाख – असार)